Bestelmogelijkheden

U kunt bij ons een order plaatsen via onze website www.dekampeershop.com of per e-mail info@dekampeershop.com 

Voorraad

Veneboer Caravans levert zoveel mogelijk uit voorraad. Onze voorraad op de website wordt dagelijks geactualiseerd om verrassingen te voorkomen. De voorraad in de winkel kan afwijken van de voorraad in de webwinkel. Veel nieuwe producten liggen eerst in de winkel en worden pas daarna op de site gezet. Van de andere kant kan het voorkomen dat een product is verkocht in de winkel maar dit nog niet is verwerkt op de website.

Privacy verklaring

Alle gegevens die door Veneboer Caravans worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Veneboer Caravans is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Om de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op gebruikersvoorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruikers van de site verzameld. Onze site kan daarom gebruik maken van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard Internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Algemene voorwaarden

Met uw bestelling bij Veneboer Caravans accepteert u onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden in de rubriek leveringsvoorwaarden.

Vooraf betalen door overboeking

Uw bestelling wordt verstuurd nadat uw betaling is ontvangen. U dient het betreffende bedrag zelf over te maken rekeningnummer 36.90.76.591 t.n.v. Veneboer Caravans te Drachten o.v.v. het betalingskenmerk. Voor betaling vanuit buitenlandse rekeningen: BIC code: RABONL2U, IBAN nr.: NL 93 RABO 0369076591.    

U dient alle kosten in het buitenland voor de overboeking op zich te nemen. Dit kunt u aangeven bij uw bank (kiezen voor SHA-shared).

Vooraf betalen met iDEAL

Voor klanten die betalen vanaf een bank met iDEAL start na het bevestigen van uw bestelling de iDEAL applicatie. Betalen met iDEAL is mogelijk vanaf Rabobank, ING, Fortis, SNS, Postbank en ABN AMRO.

Vooraf betalen

Bij het plaatsen van de bestelling kunt u aangeven dat u het geheel per creditcard wilt betalen. U wordt dan direct doorgelinkt naar een beveiligde betalingswebsite waarbij u de betaling per creditcard (Mastercard en Visacard) kunt voldoen.

Betalen bij afhalen

U kunt bij ons pinnen en contant betalen (pinnen heeft de voorkeur).

Levertijd

De artikelen worden afgeleverd bij het opgegeven afleveradres. Als de artikelen worden opgestuurd ontvangt u hiervan bericht per email. Artikelen op voorraad worden veelal binnen 2 tot 3 werkdagen geleverd. Bij producten die niet op voorraad staan is de levertijd variabel.

Verzendkosten

De artikelen die u hebt besteld, worden bezorgd op het door u opgegeven afleveradres. Indien u niet thuis bent en het pakket is geen remboursbestelling, zal de vervoerder het pakketje bij de buren aanbieden en laat hij of zij bij u in de brievenbus een kaartje achter. Daarop staan de gegevens waar het pakket zich bevindt. Veneboer Caravans brengt geen verzendkosten in rekening bij leveringen in Nederland en Belgie wanneer de bestelling meer bedraagt dan € 400 ,00.

Weigering

Het kan voorkomen dat bij aflevering van de bestelling er volgens TNT Post door de klant geweigerd wordt om de bestelling aan te nemen. Verzend- en administratiekosten worden in dat geval doorberekend aan de klant.

Verzendwijze

Al onze enveloppen en pakketjes worden geleverd door TNT. Enveloppen en kleine pakketjes die door de brievenbus passen, worden door de brievenbus bezorgd.

Afhalen in Drachten

Afhalen is mogelijk als de winkel open is, in de winkel kunt u ook on-line een bestelling plaatsen. U kunt de bestelling vooraf betalen, contant in onze winkel of met een pin-betaling. Zodra uw bestelling bij ons klaar staat, krijgt u automatisch een email dat u uw bestelling kan komen afhalen. U dient zich bij het afhalen te kunnen legitimeren.

Beschadigde zending

Wanneer u een beschadigd of kapot product hebt ontvangen, wordt deze door Veneboer Caravans kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u het leveringsbewijs hebt en de aankoop verder niet is gebruikt. U heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits deze reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen bekwame tijd na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@dekampeershop.com. De kosten van de retourzending van het product naar Veneboer Caravans worden door Veneboer Caravans vergoed.

Onvolledige zending

Wanneer u een onvolledige zending heeft ontvangen, dient u dit z.s.m. aan Veneboer Caravans te melden. De ontbrekende artikelen zullen kosteloos door Veneboer Caravans nagestuurd worden.

Verkeerde artikel(en) ontvangen

Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Veneboer Caravans kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Meldt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk op info@dekampeershop.com. De kosten van de retourzending van het product worden door Veneboer Caravans vergoed.

Retourneren en ruilen

Zonder opgave van reden kunt u, nadat u producten heeft ontvangen, de overeenkomst met Veneboer Caravans ongedaan maken. U dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst aan Veneboer Caravans te melden. U dient de producten niet gebruikt en in originele verpakking, met kopie factuur, aan Veneboer Caravans te retourneren. De kosten en het risico voor deze retourzending zijn voor uw rekening. Na ontvangst van de producten zal Veneboer Caravans binnen 30 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen (exclusief de eventuele kosten voor toezending). Veneboer Caravans behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om een gedeelte van het al betaalde bedrag niet terug te betalen, indien de verpakking of het product al is geopend, of gebruikt dan wel beschadigd is. Na contact met onze klantenservice kunt u de artikelen retour sturen naar: Veneboer Caravans T.a.v. klantenservice  Drachten.

Algemene informatie

Wanneer er iets niet in orde is met uw product, neem dan contact op met de Veneboer Caravans klantenservice, samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is. Nadat is vastgesteld dat er zich een probleem heeft voorgedaan met uw product, maken wij een serviceverzoek voor u aan en ontvangt u een servicenummer. U kunt het product dan versturen naar Veneboer Caravans of bij Veneboer Caravans afgeven. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Indien het de uitvoering van uw garantie versnelt, zullen wij u adviseren het product rechtstreeks te verzenden aan het servicecentrum van de fabrikant, dan wel contact op te nemen met de fabrikant voor de uitvoering van uw garantie. Om voor de uitvoering van garantie voor uw product in aanmerking te komen, biedt u het product altijd aan samen met een kopie aankoopbewijs van Veneboer Caravans, een duidelijke probleem omschrijving met daarop vermeld: uw gegevens en het servicenummer en indien van toepassing het garantiebewijs van het desbetreffende product. Zonder deze begeleidende stukken is het niet mogelijk uw aanvraag in behandeling te nemen, noch om u te informeren over de status daarvan. Stuur nooit onaangekondigd producten naar Veneboer Caravans. Deze kunnen niet in behandeling worden genomen en worden ook niet aangenomen. Na in behandeling name van uw garantieverzoek, wordt u daarvan per email op de hoogte gebracht door Veneboer Caravans. Mocht u uw product rechtstreeks verzenden naar het servicecentrum van de fabrikant, dan is dit afhankelijk van het desbetreffende servicecentrum. Nadat uw product hersteld of vervangen is, wordt het product aan u retour verzonden. De duur van de afwikkeling is afhankelijk van het desbetreffende product en de fabrikant. Veneboer Caravans is hierbij volledig afhankelijk van de servicecapaciteit van een fabrikant. Garantie wil zeggen dat u gedurende de garantietermijn van uw leverancier mag verwachten dat zij instaat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het product. Bij een defect product of het claimen van garantie kunt u ten alle tijde bij onze klantenservice terecht via;info@dekampeershop.com. Als u om wat voor reden toch nog vragen heeft over de garantie van het product, kunt u ons dit laten weten door een email te sturen naar: info@dekampeershop.com. 

Algemene voorwaarden Veneboer Caravans

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Veneboer Caravans: de (rechts)persoon welke producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Veneboer Caravans. 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Veneboer Caravans georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Veneboer Caravans gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
7. Dag: kalenderdag. 
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Veneboer Caravans in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit

Gegevens Veneboer Caravans BV:

Loswal 30

9206 AH Drachten

T 0031(0)512-521111

F 0031(0)512-540112

E info@veneboercaravans.nl

I www.veneboercaravans.nl

Rabobank 369076591

KvK nummer: 50961748

BTW nummer: 8233.40.570.B01

IBAN nummer: NL 93 RABO 0369 076591

BIC code: RABONL2U

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Veneboer Caravans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Veneboer Caravans en de consument. 
2. De tekst van deze algemene voorwaarden is aan de consument beschikbaar op de website van Veneboer Caravans en daarmee elektronische aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
3. Door bij Veneboer Caravans een order te plaatsen accepteert de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Aanbiedingen gescheiden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij leveranciers van Veneboer Caravans
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Veneboer Caravans gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze een goede weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Veneboer Caravans niet. Het aanbod is aan wijzigingen onderhevig en afbeeldingen, tekeningen en gegevens met betrekking tot gewicht, afmetingen, kleur, etc. gelden slechts bij benadering en Veneboer Caravans is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; - de gedragscodes waaraan de Veneboer Caravans zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Een order wordt geplaatst via de website www.dekampeershop.com, per e-mail info@dekampeershop.com of per fax +31848385761. De consument is verplicht om bij de order alle juiste gevraagde gegevens te verstrekken en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid/onvolledigheid van deze gegevens. 
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Veneboer Caravans onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Veneboer Caravans passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Veneboer Caravans daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
5. Veneboer Caravans kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Veneboer Caravans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Veneboer Caravans gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
6. Veneboer Caravans zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: - het bezoekadres van de vestiging van Veneboer Caravans waar de consument met klachten terecht kan; - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; - de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; - de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Veneboer Caravans deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst. 
7. Indien Veneboer Caravans zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument altijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
3. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt de consument verzocht dit zo spoedig mogelijk aan Veneboer Caravans te berichten (e-mail: info@dekampeershop.com). De herroeping wordt alleen in behandeling genomen indien de producten door Veneboer Caravans zijn ontvangen op uiterlijk op het einde van de zevende werkdag nadat de bestelling door de consument is ontvangen. 
4. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (inclusief originele factuur) en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Veneboer Caravans retourneren, conform de door Veneboer Caravans verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. 
5. Zodra Veneboer Caravans alle voor retour aangemelde producten uit de bestelling met de juiste gegevens retour heeft ontvangen en gecontroleerd, zal bij akkoord bevinding, het reeds betaalde bedrag voor het product (exclusief de eventueel betaalde kosten van toezending) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, worden terugbetaald.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan door Veneboer Caravans alleen worden uitgesloten als dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: - die door Veneboer Caravans tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; - die duidelijk persoonlijk van aard zijn; - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; - die snel kunnen bederven of verouderen; - waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Veneboer Caravans geen invloed heeft; - voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 De prijs

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Veneboer Caravans dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. Verzendkosten zijn (tenzij anders op de website vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief de verzendkosten via de website gecommuniceerd. 
6. Veneboer Caravans tracht de aanbieding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Veneboer Caravans niet.

Artikel 9 Coupons/kortingcodes

1. Dit artikel is van toepassing op coupons/kortingscodes (zowel elektronisch als gedrukt) die Veneboer Caravans worden aangeboden. 
2. Iedere coupon/kortingscode is voorzien van een nummercode of tekstcode. Om een coupon/kortingscode te gebruiken dient het geselecteerde product in het "winkelwagentje" te worden geplaatst. Tijdens het betaalproces moet de code in het daarvoor bestemde ruimte worden ingevuld. 
3. Voor elektronische coupons/kortingscodes geldt veelal dat de code is gekoppeld aan een emailadres. Het emailadres waarnaar de coupon/kortingscode is verstuurd, moet worden gebruikt bij toepassen en kan niet op of via een ander emailadres worden gebruikt. 
4. De aard, duur en vervaldatum van een coupon/kortingscode wordt duidelijk aangegeven. Na de vervaldatum kan de coupon/kortingscode niet meer worden gebruikt. 
5. De coupon/kortingscode moet worden opgegeven voordat de overeenkomst gesloten wordt. Indien al een bestelling is geplaatst, is het inleveren van coupons niet meer mogelijk. 
6. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere coupon/kortingscode dat deze per persoon en per emailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt. 
7. Indien een coupon gebruikt wordt voor producten waarvan de prijs onder de couponwaarde ligt, vervalt de couponwaarde die onbenut blijft. Deze wordt niet opnieuw uitgegeven. 
8. Wanneer sprake is van het gebruik van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 en Veneboer Caravans daarvan tijdig in kennis is gesteld, ontvangt de consument (tegen juiste retournering van de betreffende producten waarvoor een coupon/kortingscode is gebruikt) een nieuwe vergelijkbare coupon/kortingscode voor de waarde van de oude voor zover die hierdoor onbenut is gebleven. Dit geldt ook als de bestelde producten waarvoor een coupon/kortingscode is gebruikt, niet geleverd kan worden, tenzij het een coupon/kortingscode betreft voor een actie die geldt zolang de voorraad strekt. De vervangende coupon/kortingscode zal in deze gevallen een geldigheidsduur hebben van veertien dagen na afgifte, tenzij anders vermeld. 
9. Coupons/kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld en geven geen recht op korting op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende actie geldt. 
10. Coupons/kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van emails. 
11. Het is niet toegestaan coupons/kortingscodes te wijzigen of te vervalsen of de werking daarvan te ondermijnen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of deze door te sturen (forwarden). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van coupons/kortingscode wordt ontzegd. 
12. Per bestelling kan maximaal 1 coupon/kortingscode worden gebruikt.

Artikel 10 Conformiteit en garantie

1. Veneboer Caravans staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Veneboer Caravans neemt ten aanzien van het geleverde de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen. 

3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd of opengemaakt.                                                                              

4. Door reparatie en - of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de serviceorganisaties echter wel een garantie gegeven.

Artikel 11 Levering en uitvoering

1. Veneboer Caravans neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Veneboer Caravans kenbaar heeft gemaakt. 
3. De goederen zijn en reizen voor risico van Veneboer Caravans . Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt. 
4. Veneboer Caravans levert geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Veneboer Caravans is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 
5. Na betaling vindt de levering doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen plaats wanneer. De opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief en (mede) afhankelijk van de snelheid van levering, de voorraad bij toeleveranciers en het eventueel uitverkocht zijn bij toeleveranciers van Veneboer Caravans. Veneboer Caravans is niet aansprakelijk bij overschrijding van een opgegeven levertijd. 
6. Bij het doorgeven dan wel invoeren van de order kan de consument ervoor kiezen om de bestelling na betaling bij Veneboer Caravans op te halen. 
7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
8. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Veneboer Caravans het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.                                                                                                                                                                                                                                    9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Veneboer Caravans zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Veneboer Caravans                                                                          10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de Veneboer Caravans, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

1.Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed. 
2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. 
3. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. 
4. Betaling is mogelijk door: - iDeal: betaling via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank) kan via de website op een veilige elektronische manier. - Creditcard (Eurocard en Visa): De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend. - Overboeking: bij een overboeking per bank dient de betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Veneboer Caravans te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. Pin en contante betaling: alleen mogelijk bij afhalen. 
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Veneboer Caravans te melden.                                                                                                                                                                                                                                                   6. In geval van wanbetaling van de consument heeft Veneboer Caravans o behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
7. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van de consument door Veneboer Caravans wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan. 
8.  is gerechtigd om, indien de consument met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden. 
9. De consument is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Veneboer Caravans, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst. 
10. In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van Veneboer Caravans, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van Veneboer Caravans echter direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.

Artikel 13 Reclames en aansprakelijkheid

1. De consument dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. 
2. De goederen zijn en reizen voor risico van Veneboer Caravans. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt. 
3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus de eventuele verzendkosten van de verzending daarvan terug te ontvangen. 
4. Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product aan de overeenkomst beantwoord. 
5. Wanneer een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt (verkeerd product geleverd of een niet deugdelijk product), is de consument verplicht dit na ontvangst van de goederen, onmiddellijk maar in ieder geval binnen bekwame tijd schriftelijk (per e-mail) te melden bij Veneboer Caravans. De consument zal het geleverde product niet gebruik nemen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de geleverde zaken gaat over op de consument nadat de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan Veneboer Caravans is verschuldigd, heeft voldaan. 
2. De consument is verplicht Veneboer Caravans op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, in beslag worden genomen.                                                                                                                                                                                                                          3. Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op de producten in de door ons geleverde bestelling, ligt bij Veneboer Caravans of derden. Het is de consument niet toegestaan hierop inbreuk te maken.

Artikel 16 Overmacht

In geval van overmacht is Veneboer Caravans niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade, behoudens en voor zover Veneboer Caravans als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat Veneboer Caravans bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. Veneboer Caravans beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Veneboer Caravans. 
3. Veneboer Caravans zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Privacy

1. De door de consument verstrekte gegevens zijn éénmalig om een account op de website aan te maken. Veneboer Caravans zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. 
2. De verstrekte informatie zal door Veneboer Caravans alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt worden. Veneboer Caravans zal bij het gebruik van persoonsgegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de wetgeving. 
3. Veneboer Caravans wijst de consument op de mogelijkheid aan te geven of al dan niet commerciële uitingen of nieuwsbrieven gewenst worden te ontvangen. 
4. De consument kan te allen tijde zijn gegevens bij Veneboer Caravans opvragen en inzien door een verzoek te doen via de fax of email. Uiterlijk 5 werkdagen na het verzoek ontvangt de consument via de email een overzicht van de geregistreerde gegevens. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden nr. 01054611